Suplementy diety – aspekty prawne

Rozpoczynając działalność gospodarczą w branży lub chcąc zajmować się marketingiem suplementów diety, niezbędne jest poznanie wszelkich aspektów prawnych. Suplementy diety są produktami, wobec których istnieje wiele szczególnych wymagań prawnych, zarówno w sposobie ich opisywania, jak i prezentacji. W tym przypadku przede wszystkim powinny interesować nas poniższe przepisy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2015 r., poz. 2032).

Z Rozporządzenia dowiemy się jakie witaminy i składniki mineralne mogą być stosowane w produkcji suplementów diety (wykaz w załączniku numer 1 do rozporządzenia), oraz w jakich formach chemicznych (wykaz w załączniku numer 2 do rozporządzenia). Rozporządzenie wskazuje również na kryteria czystości czy poziomu witamin i składników mineralnych. Do kryteriów czystości dla substancji wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. stanowiące wytyczne i specyfikację dla dodatków do żywności z załączników II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2012, str. 1, z późn. zm.). §5 określa natomiast wymagania dotyczące znakowania suplementów diety i brzmi on następująco:

 1. Do znakowania suplementów diety stosuje się przepisy rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem ust. 2-7.
 2. Suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje się, umieszczając na opakowaniu następujące informacje:
  1. określenie „suplement diety”,
  2.  nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie charakteru tych substancji,
  3. porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia,
  4. ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
  5. stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety,
  6. stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
 3. Zawartość witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny obecnych w suplemencie diety deklaruje się w oznakowaniu w postaci liczbowej; jednostki używane do określania zawartości witamin i składników mineralnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
 4. Deklarowane w oznakowaniu zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny podaje się w przeliczeniu na zalecaną przez producenta do spożycia dzienną porcję produktu.
 5. Informacje o zawartości witamin i składników mineralnych podaje się również w procentach w stosunku do referencyjnych wartości spożycia określonych w pkt 1 części A załącznika XIII do rozporządzenia nr 1169/2011.
 6. Deklarowane w oznakowaniu zawartości, o których mowa w ust. 3 i 4, wyraża się jako przeciętne wartości oparte na analizie produktu, wykonanej przez producenta.
 7. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być podane także w postaci graficznej.

Oprócz powyższego rozporządzenia, warto zapoznać się z następującymi aktami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (sprostowanie Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2007 r. s. 3 z późn. zm); 
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającym wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 136 z 25.05.2012 r. s. 1 z późn. zm.). 

Znakowanie produktów

Zgodnie z Dyrektywą 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. ws. składu i znakowania suplementów diety, producenci i podmioty odpowiedzialne za obrót suplementami diety zobowiązani są do odpowiedniego znakowania produktów, w tym również deklarowania zawartości witamin, składników mineralnych oraz innych substancji o efekcie odżywczym w oparciu o analizy produktu. 

Rynek suplementów – niebezpieczeństwa

Polska to kraj, w którym rynek suplementów diety nie został restrykcyjnie uregulowany. Do zarejestrowania własnej marki produktu w Głównym Inspektoracie Sanitarnym wystarczy wypełnienie formularza i zadeklarowanie składu suplementu diety. Jednak jak pokazują badania przeprowadzane przez niezależne jednostki, niejednokrotnie deklarowany skład różni się od realnego składu jaki był zastany.

Jak informuje Gazeta Prawna, Narodowy Instytut Leków przeanalizował 50 najpopularniejszych suplementów diety sprzedawanych w aptekach. W żadnym nie znaleziono zanieczyszczeń czy związków szkodliwych, jednak problemem okazała się rozbieżność w deklarowanych porcjach witamin czy składników roślinnych. W wielu był to deficyt, a w niektórych wręcz brak deklarowanych składników. Zgodnie ze standardami zawartość składników aktywnych w produkcie nie powinna być niższa niż 90 proc. (Źródło: gazetaprawna.pl)

Różnica w składzie może pojawić się na etapie rejestracji produktu, lub nastąpić w jego cyklu życia. W tej drugiej sytuacji mamy do czynienia z produktem spożywczym zafałszowanym.

O takim produkcie mówimy, gdy producent zmienia skład suplementu diety, nie informując o tym konsumentów w sposób określony w przepisach rozporządzenia nr 1169/2011, lub gdy w produkcie zostały wprowadzone zmiany służące do ukrycia jego rzeczywistego składu, działania lub właściwości. Produkt spożywczy jest środkiem zafałszowanym, w szczególności jeżeli:

 1. dodano do niego substancje zmieniające jego skład,
 2. obniżono jego właściwości odżywcze poprzez zmniejszenie zawartości danego składnika,
 3. obniżono jego właściwości odżywcze poprzez odjęcie składnika lub składników,
 4. wpłynięto na ukrycie rzeczywistego składu, zachowując lub nadając jednocześnie cechy produktu należytej jakości,
 5. niezgodnie z prawdą podano jego rzeczywisty skład, miejsce produkcji, termin czy przydatności do spożycia.

Ostrzeżenia publiczne GIS – produkty niebezpieczne 

Wszystkie powyższe sytuacje wpływają na jakość produktu ale również jego bezpieczeństwo stosowania. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.), wskazuje wyraźnie, że środki spożywcze niespełniające ustawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności, nie mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wprowadzenia produktu, który nie spełnia ww. wymagań, lub gdy istnieje podejrzenie o szkodliwości organ urzędowej kontroli zażąda przedstawienia przez podmiot odpowiedzialny potwierdzenia, że produkt spełnia wymagania. W przeciwnym wypadku powiatowy inspektor sanitarny, zakazuje dalszej sprzedaży produktu, wycofując go z obrotu.

Ustawa mówi również o systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert System for Food and Feed), czyli tzw. „systemem RASFF”. (Dział I, Art 3. p 42 Ustawy), który stanowi źródło informacji dla członków sieci RASFF. Główny Inspektorat Sanitarny na jego podstawie zamieszcza ostrzeżenia publiczne kierowane zarówno do przedsiębiorców zajmujących się handlem żywnością, jak i do konsumentów. Ogłoszenia zamieszczane są na stronie internetowej GIS oraz w mediach społecznościowych.

Leki sprzedawane jako suplementy diety 

O sytuacjach niebezpiecznych przede wszystkim mówimy, gdy w produkcie znajdą się: pozostałości skażeń promieniotwórczych, substancje zanieczyszczające, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, weterynaryjne produkty lecznicze lub inne substancje szkodliwe, przekraczające dopuszczalne poziomy (określone w rozporządzeniach Unii Europejskiej).

Jak wiemy suplement diety nie jest lekiem, praktyka pokazuje jednak, że czasem w suplementach można znaleźć składniki stricte tożsame z lekami. Przykładem są ostatnie głośne ostrzeżenia GIS o suplementach na potencję. Mowa o Power Men, oraz Total Men. Jak możemy przeczytać w jednym z komunikatów: “W próbce produktu badanego na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego stwierdzono obecność syldenafilu. Substancja ta nie może występować w żywności, w tym w suplementach diety, ze względu na jej działanie medyczne. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia. W związku z podejrzeniem, że produkt został nielegalnie wprowadzony do obrotu w Polsce i może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów nie należy spożywać żadnej partii tego produktu.”

Źródło: GOV.pl

Źródło: GOV.pl

Wyciśnij z marketingu ile się da! Pomożemy Ci osiągnąć cele marketingowe i wygenerować sprzedaż! Napisz do nas: hello@warszawskagm.pl | Czat z konsultantem
1170 720 Warszawska Grupa Mediowa
Ustawienia prywatności

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Serwis korzysta z plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację postanowień Polityka Prywatności (Klauzula informacyjna RODO). Pamiętaj, że ustawienia plików cookies możesz modyfikować i usuwać w swojej przeglądarce internetowej.